Повеќе информации на:
info@stanovimavrovo.mk
info@forton.mk
Продажен агент: ФОРТОН
бул. Партизански одреди бр.14
(АУРА Бизнис центар)
Скопје
Телефон:
02/3101-000
078/303-058