Тимот на Пелагонија АД Гостивар

Тимот на Пелагонија АД Гостивар

Тимот на Пелагонија АД Гостивар е составен од:

  • Управувачка структура на Акционерското Друштво
  • Генерален Директор
  • Управен Одбор
  • Надзорен Одбор
  • Инженерско – технички кадар
  • Оддел за администрација и финансии
  • Оперативен кадар